Regulamin

Regulamin Power Training

(zwany dalej „Regulaminem”)

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez POWER TRAINING Piotr Tartanus prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „POWER TRAINING Piotr Tartanus” z siedzibą w Warszawie, ul. Dywizjonu 303, 173C/30, 01-470 Warszawa, posiadającego nr NIP: 757-114-59-94, polegających na przygotowaniu do zawodów typu „OCR” (Obstacle Course Racing).
 2. Uczestnicy zajęć, o których mowa w p. 1 powyżej, zwani są dalej „Uczestnikami”.
 3. Organizator zajęć wskazany w p. 1 powyżej zwany jest dalej „Organizatorem”.
 4. Zajęcia, o których mowa w p. 1 powyżej, zwane są dalej „Zajęciami”.
 5. Prawo udziału w Zajęciach mają osoby pełnoletnie.
 6. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 (szesnaście) lat, może zostać dopuszczona do udziału w Zajęciach przez Organizatora wyłącznie po przedstawieniu zgody przedstawiciela ustawowego. Wzór zgody przedstawiciela ustawowego jest możliwy do pobrania ze strony internetowej Organizatora.
 7. Prawo udziału w Zajęciach mają osoby nieposiadające żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych wobec jego udziału w Zajęciach. Udział w Zajęciach przez osoby posiadające przeciwwskazania zdrowotne, o których nie wie Organizator, następuje na wyłączne ryzyko Uczestnika. Organizator rekomenduje Uczestnikowi poddanie się kontrolnym badaniom stanu zdrowia przed podjęciem decyzji o uczestniczeniu w Zajęciach oraz okresowe poddawanie się kontrolnym badaniom stanu zdrowia w związku z uczestnictwem w Zajęciach.
 8. Organizator ma prawo nie dopuścić osoby do udziału w Zajęciach po wskazaniu uzasadnionego powodu.
 9. Organizator ma prawo odwołać Zajęcia z powodu okoliczności niezależnych od niego, jak również z racji, gdy warunki, w jakich mają odbyć się Zajęcia, zagrażają bezpieczeństwu lub zdrowiu Uczestników. Organizator nie obciąży Uczestnika wynagrodzeniem za odwołane Zajęcia.
 10. Uczestnik jest świadomy, iż udział w Zajęciach jest związany z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym, który wiąże się z ryzykiem doznania kontuzji lub innego uszczerbku na zdrowiu. Uczestnik oświadcza, iż powyższe ryzyko w pełni akceptuje.
 11. Niedopuszczalny jest udział w Zajęciach przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jak również zakazane jest spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających w czasie Zajęć.
 12. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zdjęć utrwalających wizerunek Uczestnika, udostępnianie zdjęć z Zajęć na rzecz Uczestników oraz wykorzystywanie zdjęć w związku z działaniami promującymi działalność Organizatora w mediach, w szczególności mediach społecznościowych.
 13. Udział w Zajęciach jest dobrowolny.
 14. Udział w Zajęciach jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapisaniu się na Zajęcia przez Uczestnika za pośrednictwem systemu udostępnionego przez Organizatora. Nie ma możliwości udziału w Zajęciach bez uprzedniego dokonania zapisu za pośrednictwem systemu udostępnionego przez Organizatora.
 15. Uczestnik dokonuje wyboru rodzaju Zajęć w chwili dokonywania zapisu za Zajęcia.
 16. Limit Uczestników w pojedynczych Zajęciach jest ustalony przez Organizatora i udostępniony w grafiku Zajęć. Po wyczerpaniu limitu dokonanie zapisu na Zajęcia nie jest możliwe.
 17. Udział w Zajęciach jest odpłatny.
 18. Organizator ustala następujący cennik Zajęć:
  • Mój Pierwszy Trening - 15 PLN
  • pojedyncze zajęcia – 30 PLN
  • karnet 4 Zajęcia – 92 PLN
  • karnet 8 Zajęć – 160 PLN
  • karnet 12 Zajęć – 210 PLN
 19. Karnety ważne są przez 42 dni od pierwszego treningu, w ktorym Uczestnik wziął udział.
 20. Zapłata wynagrodzenia za Zajęcia może nastąpić wyłącznie na podstawie systemu płatności udostępnionego przez Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych operatorowi systemu płatności, tj. Przelewy 24, w zakresie niezbędnym do dokonania zapłaty. Na żądanie Uczestnika Organizator wystawia i przekazuje Uczestnikowi fakturę lub rachunek.
 21. Organizator jest uprawniony do organizowania akcji promocyjnych oraz udzielania rabatów na rzecz Uczestników.
 22. Uczestnik może dokonać zapisu na wybrane Zajęcia najpóźniej 45 minut przed rozpoczęciem Zajęć.
 23. Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Zajęciach nie później niż 45 minut przed Zajęciami, z udziału w których zamierza zrezygnować. Rezygnacja z udziału w Zajęciach może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem systemu udostępnionego przez Organizatora. Rezygnacja z udziału w Zajęciach nie uprawnia Organizatora do obciążenia Uczestnika wynagrodzeniem za udział w Zajęciach. Rezygnacja z udziału w Zajęciach po upływie terminu wskazanego powyżej lub z pominięciem systemu udostępnionego przez Organizatora nie wywołuje skutków określonych w Regulaminie i uprawnia Organizatora do obciążenia Uczestnika wynagrodzeniem za udział w Zajęciach również w wypadku, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w Zajęciach.
 24. Uczestnik zobowiązany jest do punktualności. Brak punktualności Uczestnika nie wstrzymuje Organizatora przed rozpoczęciem Zajęć bez jego udziału, w szczególności przemieszczeniem się w inne miejsce.
 25. Czas trwania Zajęć wynosi od 60 (sześćdziesięciu) do 90 (dziewięćdziesięciu) minut.
 26. Zajęcia odbywają się w miejscach wskazanych przez Organizatora i według terminarza ustalonego przez Organizatora i udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej. Zmiana miejsca Zajęć nie jest możliwa po dokonaniu zapisu na Zajęcia przez Uczestnika, chyba że za jego wyraźną zgodą.
 27. Uczestnik jest zobowiązany do niepozostawiania po sobie śmieci lub innych rzeczy w miejscach, w których odbywają się Zajęcia.
 28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez Uczestnika do miejsc, w których odbywają się Zajęcia lub pozostawione przez Uczestnika w miejscach, w których odbywają się Zajęcia.
 29. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody na rzeczach udostępnionych przez Organizatora w związku z Zajęciami, o ile można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
 30. Uczestnik jest świadomy, iż Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na rzecz Uczestników, w szczególności nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W związku z powyższym, Organizator rekomenduje zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia przez Uczestnika we własnym zakresie przed przystąpieniem do udziału w Zajęciach.
 31. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych związanym z aktualnym stanem epidemicznym, o których będzie informowany na bieżąco przez Trenerów.
 32. Trenerzy prowadzący Zajęcia posiadają ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 33. Uczestnik ma prawo do zgłaszania reklamacji. Reklamacja wymaga formy pisemnej i zostanie skierowana na adres: Piotr Tartanus, ul. Dywizjonu 303 173c/30, 01-470 Warszawa. Organizator ma 14 (czternaście) dni na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona pisemnie na adres wskazany przez Uczestnika.
 34. Zmiana Regulaminu wymaga każdorazowej akceptacji ze strony Uczestnika. Brak akceptacji zmiany Regulaminu ze strony Uczestnika uprawnia Organizatora do odmowy świadczenia usług na rzecz Uczestnika.
 35. Organizator jest jedynym administratorem danych osobowych udostępnionych mu przez Uczestnika w związku z korzystaniem z usług Organizatora i jest uprawniony do ich przetwarzania wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z tych usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 36. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
 37. Niniejszy Regulamin obowiązuje ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2020 roku.